آموزش خیاطی 1

آموزش خیّاطی (1)

سر کار خانم: زهرا نعمتی تبریزی

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از نیاز های اصلی انسان، پس از خورد و خوراک و خواب، نیاز به پوشاک است.
قابل توجّه است که: پوشاک، حتّی نقش زیادی در سلامت انسان نیز دارد. مثلآ در زمستان و هوای سرد، چه لباسی را باید بپوشیم که پارچه اش ضخیم و نگهدارندۀ از سرما باشد و بالعکس در تابستان لباسی را باید انتخاب کنیم که پارچه اش نازک و خنک کننده باشد؛ بسیار مهم است.
علاوه بر آن: انتخاب یک پارچۀ خوب و رنگ مناسب و دوخت لباس که متناسب با اندام ما باشد، باعث زیبایی ما خواهد بود.
این روزها، تهیّۀ پوشاک، معمولا هزینۀ بسیار زیادی دارد و مبلغ قابل توجهی را باید به پوشاک اختصاص داد؛ ولی یک خانم خانه دار، یا حتّی یک خانم شاغل، می تواند با یادگیری هنر خیاطی، مقدار قابل توجّهی از این هزینه را کم کند. و از آن بالاتر، لباسی را می پوشد که خودش دوخته و خیلی بهتر از لباسهای حاضری در بدنش، جلوه می کند.
ما در اینجا سعی داریم با آموزش نکته به نکتۀ خیاطی، این امکان را به شما بدهیم که این هنر را به بهترین نحو آموزش ببینید، تا بتوانید با دوخت لااقل لباسهای خودتان و فرزندانتان، کمک قابل توجّهی، به اقتصاد خانوادۀ خود کرده باشید.
در ابتدا برای شروع هر کاری، بایدد وسایل و ابزارهای لازم برای آن کار را تهیه کنید. وسایل مورد نیاز برای خیاطی عبارتند از:
سوزن ته گرد – نخ کوک – سوزن برای دوختن – کاغذ الگو – نوار چسب – متر خیاطی – خط کش کوچک – خط کش بزرگ –
قیپچی کاغذ – قیچی پارچه – رولت – بشکاف – و پارچه های مورد نیاز برای هر طرح.
از آن جا که دوخت دامن، از پر تقاضاترین و به ویژه راحت ترین طرح های خیّاطی برای بانوان به حساب می آید، اوّلین موضوع آموزش ما «دوخت دامن» خواهد بود.

طریقۀ اندازه گیری دامن

ابتدا یک نوار به دور کمر می بندیم تا خطّ کمر، به خوبی  مشخّص شود. بعد، سانتی متر را به دور کمر می گذاریم نه خیلی شُل و نه خیلی سفت، تا دور کمر، به دست بیاید. بعد برای اندازه گیری دور باسن، سانتی متر را روی برجسته ترین قسمت باسن می گذاریم و در جلو با یک دست، سانتی متر را نگه می داریم و با دست دیگر 4 انگشت را کمی سفت به هم چسبانده و زیر سانتی متر قرار می دهیم تا دور باسن به دست آید. سپس با طرف دیگر سانتی متر، قد باسن را از کمر تا باسن، اندازه گرفته و می نویسیم.
در افرادی که شکم های بزرگ دارند، سانتی متر را در جلو به صورت کج، بر  روی شکم قرار می دهیم تا دور باسن به دست آید.
بعد سانتی تر را روی نوار کمر گذاشته، قد جلو از کمر تا زمین و بعد قد پهلو از کمر تا زمین و بعد، قد دامن را تا اندازه دلخواه
اندازه می گیریم.

شروع کادر دوخت دامن

از طرف چپ کاغذ، از پایین به بالا، مقدار دامن را اندازه می زنیم.
عرض کادر: ½ دور باسن را از طرف چپ به صورت افقی هم از قسمت بالای کادر و هم از قسمت پایین، اندازه می زنیم.
طول کادر: در طول کادرنیز قد دامن را از دو طرف راست و چپ بالا آمده، اندازه می زنیم، که یک مستطیل به دست می آید.
خط بالا را «خطّ کمر»، پایین را «لبۀ دامن»، طرف راست را «وسط جلو» ، طرف چپ را «وسط پشت» می گویند.

نحوۀ رسم خط پهلو

دور باسن در قسمت پشت، باید کوچکتر از قسمت جلو باشد. سپس ¼ دور باسن را منهای 1 می کنیم و جوااب را از وسط پشت، به طرف جلو علامت زده، از بالا به پایین به هم وصل می کنیم، که این خط، خط پهلو را مشخص می کند.
سپس از بالای کادر، قد باسن را در قسمت راست و چپ، علامت زده و این دو نقطه را به هم وصل می کنیم که می شود خط باسن، که اصطلاحاً خطّ باسن بزرگ می گویند.
سپس از خطّ کمر تا خطّ باسن بزرگ را محاسبه کرده و تقسیم بر 2 می کنیم و یک خط افقی دیگر می کشیم که این خط، خطّ باسن کوچک می شود.

جای زیپ

از وسط پشت بر روی خط کمر 1 سانتی متر داخل شده و در باسن بزرگ آن را صفر می کنیم.

رسم پنسها

از خط پهلو به طرف پشت 3 سانتی متر داخل شده و به شکل هلال در وسط باسن بزرگ و کوچک، صفر می کنیم. از پنس 3 سانتی تا جای زیپ را اندازه گرفته، تقسیم بر 3 می کنیم و جواب را از جای زیپ به طرف پهلو، علامت می زنیم.
در روی خط باسن بزرگ در پشت، 3/1 کمر + 5/2 سانتی متر را از وسط پشت به طرف پهلو آمده و بعد دو نقطه را به هم وصل می کنیم و قدّ پنس معمولآ 15 سانتی متر می شود.
3 سانتی متر از پهلو به طرف جلو به شکل هلال آمده ، در وسط باسن بزرگ و کوچک، صفر می کنیم. از پنس پهلو تا وسط جلو را اندازه می گیریم و بعد تقسیم بر 3 می کنیم و بعد جواب را از وسط جلو به طرف پهلو می رویم و در قسمت خط باسن بزرگ 3/1 کمر + 5/1 سانتی متر از وسط جلو به طرف پهلو، علامت می گذاریم و دو نقطه را به هم،  وصل می کنیم. اندازۀ پنس 3 سانتی متر می شود. سپس به شکل هلال در وسط باسن کوچک و بزرگ، صفر می کنیم.
 در طرف جلو، از پنس پهلو تا پنس بزرگ را اندازه گرفته و تقسیم بر 2 می کنیم و یک خط راست تا باسن کوچک رسم می کنیم، به هر طرف این خط، یک سانتی متر می رویم و در باسن کوچک صفر می کنیم. 2/1 دور باسن = عرض کادر
قد باسن = طول کادر
خط پهلو = 1 – 4/1 دور باسن = خط پهلو

 


  کنترل کمر

بعد از رسم الگوی اولیّۀ دامن، کمر را کنترل می کنیم. به این ترتیب که دور کمر را تقسیم بر 4 می کنیم و اندازۀ به دست آمده را بعلاوۀ 1 می کنیم، این، اندازۀ کمر جلو است.
سپس 4/1 کمر را منهای 1 می کنیم، که اندازۀ کمر در قسمت پشت دامن ، به دست می آید.

مثلآ:

4 = 19/25   ÷77            x = 4 ÷ دور کمر    
19/25 + 1 = 20/25        x + 1= کمر جلو
19/25 – 1 = 18/25        x - 1  = کمر پشت 

                                                  
یعنی در دور کمری که 77 سانتی متر است، در قسمت جلو، فاصلۀ بین پنسها باید cm25/20 باشد و در کمر پشت، فاصلۀ بین پنسها  cm25/18 باشد.
و در صورتی که اندازۀ کمر در جلو زیاد باشد، اضافی کمر را به پنس پهلو اضافه می کنیم. یعنی اندازۀ پنس پهلو بیشتر از 3 سانتی متر می شود؛ ولی اگر خیلی زیاد باشد، مقداری از اضافی کمر را به پنس بزرگ جلو نیز می دهیم و در پنس نیز همین کار را می کنیم. امّا اگر وضعیّت بالعکس باشد؛ یعنی اندازۀ کمر در کادر، کوچکتر از اندازۀ کمر واقعی باشد، از داخل پنسها به کمر اضافه می کنیم؛ یعنی اندازۀ پنسها کوچکتر می شود.

کنترل قد دامن

در اندازۀ گیری دامن، به غیر از قد دامن، 3 قد دیگر را نیز اندازه می گیریم: قد جلو از کمر تا زمین، قد پهلو از کمر تا زمین، و قد پشت از کمر تا زمین. که این اندازه ها برای کنترل قد دامن، کاربرد دارند.
در کنترل قد دامن، بلندترین قد را دست نمی زنیم و با اندازۀ آن، بقیه قدها را نیز کنترل می کنیم. مثلآ در یک اندازه گیری ، که به عنوان نمونه چنین است:

قد جلو از کمر تا زمین 102 سانتی متر
قد پهلو از کمر تا زمین 104 سانتی متر
قد پشت از کمر تا زمین 101 سانتی متر

چون قد جلو تا زمین، کوتاه تر از قد پهلو تا زمین است، در روی کادر اصل، از قسمت بالای کادر (یعنی خط کمر)، در قسمت جلو 2 سانتی متر پایین آمده و در خط  پهلو صفر می کنیم و در قسمت پشت، چون قد پشت تا کمر، 3 سانتی متر از خط پهلو کوتاه تر است، در پشت 3 سانتی متر از خط کمر، پایین آمده و در خط پهلو، صفر می کنیم. نتیجه چنین می شود:

 قد جلو از کمر تا زمین 102 سانتی متر
قد پهلو از کمر تا زمین 104 سانتی متر
قد پشت از کمر تا زمین 101 سانتی متر

بعد از کنترل کمر  و کنترل قد دامن، الگوی دامن ما به دست آمده است. آن را بر روی پارچه گذاشته و برش می دهیم.
البتّه از قسمت پهلو، الگو را جدا می کنیم و بعد روی پارچه می گذاریم. به این صورت که وسط جلو، روی دولای بستۀ پارچه و وسط پشت، روی دو لای باز پارچه، گذاشته می شود.

 


ادامه دارد ....

Tags: خیاطی دامن ابزار پنس