روش های مراقبت و درمان سنتی

مراقبت و درمان سنّتی - 1

روشهای سنّتی درمان تب

 

نویسنده : فاطمه  عبّاسی

                                          
در گذشتۀ نه چندان دور،که علم این چنین پیشرفت نکرده بود، بشر درمان تمام بیماریها را از طبیعت به دست می آورد و بدون عوارض جانبی ، بیماری های خود را درمان می نمود ، درست است که امروزه  برای هر دردی، درمانی کشف شده ؛ امّا بیشتر روشهای جدید پزشکی در درمان ، با عوارضی خاصّی  همراه می باشد. لذا بشر برای نجات از این عوارض ناگزیر بایستی  به دامن طبیعت پناه برده و تا آنجا که امکان پذیر است بیماریهای خود رابا روشهای طبیعی، درمان کند . خوشبختانه جوامع بشری امروزه رویکرد گسترده ای در این زمینه داشته و  دارند وحتّی بسیاری از متخصّصان این عرصه، به اولویّت درمانهای سنّتی در کنار پزشکی روز ،اعتقاد داشته و به آن توصیّه نموده اند در این شاخه از سایت ، به تناسب مجالی که در اختیارمان نهاده شده ، تلاش خواهیم کرد تا انواع روشهای درمان سنّتی در موضوعات مختلف ، مطالب معتبری را به مخاطبان عرضه کنیم.