آشنایی با مراکز مهم پژوهشی در راستای مطالعات اسلامی

آشنایی با پژوهشگاه قرآن وحدیث قم

(1)

پژوهشگاه قرآن وحدیث قم

 

این پژوهشگاه ، همان موسّسۀ دارالحدیث قدیم است که در پی توسعه و تعمیق و زحمات دهه های متمادی درعرصه های تحقیق و پژوهش ، در مورّخۀ 8/4/1392 مطابق مصوّبۀ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، تحت عنوان پژوهشگاه به تصویب رسید و در تاریخ 14/5/1392 همزمان با 27 رمضان 1434 ق به صورت رسمی، افتتاح گردید.
موسّسۀ علمی و فرهنگی دار الحدیث، در تاریخ 22/8/1374 با پیام مقام معظّم رهبری و با مدیریّت حجّة الاسلام محمدی ری شهری ، درشهر مقدّس قم، تأسیس گردید و پس از راه اندازی چندین پژوهشکده، در قالب پژوهشگاه های رسمی کشور درآمد.