تأمل در آیات خلقت

حــواس

                                         حواس                                                                       

                                        نویسنده: هادی احمدی جلفایی  

درک محرک های محیطی مثل صدای معلّم، بوی گل، رنگ برگ درخت، یا مزّۀ شکر به وسیله حواس امکان پذیر می شوند.

سلول های تمایز یافته ای گیرنده های حسی نام دارند، اثر محرک را دریافت می کنند واگر محرک به اندازه ی کافی قوی باشد، فعالیت الکتریکی گیرنده را تغییر می دهد و در این حالت، پیام عصبی ایجاد می شود که دستگاه عصبی مرکزی می تواند این پیام ها را تفسیرکند.

گیرنده های حسی در جاهایی مثل : پوست، چشم، زبان، گوشی، بینی بسیار بیشتر از جاهای دیگر است.

ساختار اندام های حسی و نحوۀ عملکرد آن ها در قسمت های مختلف متفاوت است.

نشانه های آفرینش

نشانه های الهی در سیستم گردش خون

نویسنده:  هادی احمدی جلفایی

 

 

خداوند، به انسان نیروی فکر عطا کرده تا با تفکّر در عالم آفرینش، هم خالق خود را هر چه بهتر بشناسد و هم بتواند همه ی امکانات
طبیعت را در راستای رشد و ترقّی دنیوی و اخروی خود به کار ببندد.
یکی از معجزات آفرینش که تقریباً در بدن هر جانوری وجود دارد و تفکّر در آن، انصافاً انسان را شیفته ی قدرت لایزال پروردگار می نماید، سیستم گردش خون در بدن است.
دانستنی ها و مسائل قابل تفکّر در این زمینه، آن چنان گسترده است، که اگر چند جلد کتاب مستقل نیز نوشته شود، باز کم است؛ امّا در این نوشته ی کوتاه، با پاره ای از معجزات آفرینش در این زمینه، آشنا خواهیم شد.