شرایط پذیرش آثار و مقالات

پایگاه پژوهشی میثاق، در راستای حمایت از پژوهش های اسلامی و به ویژه معرّفی و تقویت بهترین پژوهش های صورت گرفته، از پژوهش ها و تحقیقات پژوهشگران، اساتید، طلّاب و دانشجویان محترم، در قالب مقاله های: علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی مروری، تخصصی، مقالات دانشجویی، و پیش پژوهش ها، در راستای مطالعات علوم اسلامی، پشتیبانی می کند.

مقالات پس از دریافت، مورد ارزیابی قرار گرفته و نکات اصلاحیِ لازم، اعلام و در صورت کم بودنِ حجم اصلاحات، توسّط گروه پژوهشی میثاق، اعمال خواهد شد.

حجم مقالات ارسالی در رده های پژوهشی تا 35 صفحه، و درسایر رده ها تا 70 صفحه، قابل پذیرش است.

تصحیح رساله های خطّی نیز به شرط مراعات اصول علمی تصحیح و برخورداری از مقدّمه ی علمی لازم، تعلیقات و حواشی، تقویم متن موفّق، مستندسازی علمی، کتابشناسی تحقیق و به ویژه معرفی دقیق نسخه های خطّی، جزء آثار علمی - پژوهشی محسوب می شوند، که پس از ارزیابی، ضمن انعکاس در فضای سایت، در جهت راه کارهای چاپ و نشر آن، راهنمایی ها و پشتیبانی های ممکن، انجام خواهد گرفت.

همه ی آثار و مقالات، بایستی تحت برنامه ی word تنظیم شوند.

فایل مقالات و آثار، یا از طریق ایمیل معرفی شده در بخش «ارتباط با ما» و یا از طریق پست،  ارسال گردند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی گفتاری، با شماره تماس های اعلام شده از ناحیه ی شما، تماس گرفته شده و هماهنگی های لازم، صورت خواهد گرفت.