جلفا نگین آذربایجان

جلفا نگین آذربایجان .1

جلفا نگین آذربایجان.1


نویسنده : حمید احمدی جلفایی

پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین.

                                      « دلا حیف است جلفا را نبینی            ارس آن رود زیبا را نبینی
                                       از این زیبا کده، باید گذر کرد              مؤثّر نیست گفتن تا نبینی »

                                                                                                                  سرودۀ نگارندۀ کتاب، متخلّص به « خاک ».

تاریخ هر مرز و بومی، سفر نامه ای است که تحوّلات مختلف جغرافیایی آن مرز و بوم را توأم با رخدادهای طبیعی و فرهنگ و آداب و رسوم مردمان آن جا، در طول زمان، گزارش می دهد؛ آیینه ای است که خوبی ها و بدی ها و نکات ضعف و قوّت انسان های آن جا را در موقعیّت های مختلف، برای آیندگان، بر می تابد؛ کارنامه ای است که رفتارهای مختلف انسانی را بی طرفانه به ارزیابی می گذارد؛ و عبرت نامه ای است که اهل تأمّل را به یافته ها و آموزه هایی بسیار ارزشمند و مجرّب و راه گشا، رهنمون می سازد.
سرزمین باستانی « جلفا » و « ارس کنار »، به همراه کلّ فلات آذربایجان که شامل آن است، به اعتقاد باستان شناسان، یکی از کانون های کهن زندگی انسانی، در بستر کوه های آرارات [ آغری داغ ] به شمار می رود و قدیمی ترین تمدّن های بشری در این محدوده، شناسایی شده اند، به گونه ای که برخی از موّرخان و باستان شناسان، معتقد هستند که: در دامنۀ این رشته کوه ها و حاشیه های ارس و برخی دیگر از ارتفاعات این جلگۀ پهناور، بیش از صدها – و بنابر نظریّه های دیگری، هزاران شهر و روستا – مدفون هستند. در واقع، گسترۀ ارس کنار [ و به ویژه، منطقۀ جلفا ] ، حلقۀ ارتباطی تمدّن های باستانی خاورمیانه و خاور نزدیک، محسوب می شود.