مطالب ارسالی و پرسش های مخاطبان

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، به چند مورد از پرسش های علمی و تحقیقی اهالی شهرستان جلفا به صورت ویژه پاسخ داده خواهد شد و مطالب ارسالی آن ها در مورد شهرستان جلفا، جمع آوری و عرضه شده و در صورت امکان، در راستای نشر و توزیع آن ها حمایت های ویژه ای به عمل خواهد آمد .