ارائه انواع خدمات پژوهشی

/ ارائه خدمات علمی پژوهشی /

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه پژوهشی میثاق

گروه پژوهشی میثاق، متشکّل است از برخی اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران و محقّقان مجرّب کشور در عرصه های مختلف تحقیق و پژوهش است، که عمدتاً در مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی کشور شناخته شده هستند و در ابعاد مختلف، توانایی مدیریّت پروژه های مختلف علمی، پژوهشی، تصحیحی و تحقیقی را دارند و ضمن ارائه ی خدمات مختلف علمی تحقیقی، در جهت راهنمایی، مشاوره، تدریس و آموزش، با حفظ ضوابط قانونی و اخلاقی، افتخار خدمت گزاری دارند.
علاقه مندان، اعمّ از مؤسّسات تحقیقی و پژوهشی، مراکز علمی فرهنگی، مراکز اداری و کشوری، متصدّیان و بانیان پیش برد طرح ها و آثار تحقیقی و تصحیحی، محقّقان و نویسندگان، ناشران، مجلّات و نشریّات در رده های مختلف، سایت ها و پایگاه های مختلف پژوهشی و مطالعاتی، طلّاب و دانشجویان محترم در سطوح مختلف و... می توانند در زمینه های معرفی شده، ضمن بهره برداری صحیح  و قانونی و شرعی از تخصّص ها و خدمات این گروه پژوهشی، به نوعی در عرصه های کاریابی و ایجاد پیوندهای پژوهشی، در اولویّت اهداف و برنامه های این مرکز باشند.
زمینه های فوق الذکر عبارت اند از:

* مدیریّت و مشاوره در پژوهش ها

1. مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به صورت راهبردی

2. مشاوره و راهنمایی در انواع طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

3. مشاوره و راهنمایی در پایان نامه های دانشجویی و حوزوی در سطوح مختلف

4. مدیریّت و اجرای طرح های تصحیحی با جدیدترین روش های علمی

5. نوشتن مقالات در سطوح مختلف برای کنگره های ملّی و فرا ملّی

6. ارزیابی طرح ها، پایان نامه ها و مقالات و ارائه ی راه کارهای مناسب اصلاحی

7. موسوعه نگاری و مدیریّت طرح های مربوطه

8. بازسازی متون

9. بازبینی علمی

10. مشاوره در تهیّه ی چارچوب و اصلاح ساختار طرح های پژوهشی و تحقیقی

* آموزش و تدریس

1. آموزش تحقیق و روش پژوهش به صورت کاربردی

2. آموزش تصحیح و تحقیق متون

3. آموزش برنامه های نرم افزاری پژوهشی در راستای مطالعات اسلامی

4. آموزش نحو و صرف کاربردی

5. تدریس متون دینی و عربی دانشگاه ها در مقاطع مختلف

6. تدریس متون علوم حدیثی  و قرآنی دانشگاه ها در مقاطع مختلف

7. تدریس کتب و دروس حوزوی اصلی و جانبی به روش های نوین و کاربردی

8. آموزش مهارت های سخنوری، مدّاحی و روضه خوانی

9. تدریس متون دینی، عربی، قرآن و معارف اسلامی در رده های مختلف در سطح مدارس

* ارائه ی خدمات پژوهشی

1. اجرای تحقیقات میدانی

. اخذ داده های دینی در تحقیقات موضوعی و موسوعه ها و دانشنامه ها

3. ارائه ی منابع تحقیق و کتابشناسی انتقادی

4. چکیده نگاری

5. ترجمه ی چکیده به انگلیسی

6. ترجمه ی آثار از عربی به فارسی و برعکس آن

7. ترجمه ی آثار از فارسی به انگلیسی و برعکس آن

8. ارائه ی پیشینه ی تحقیقات و طرح های پژوهشی به صورت علمی

9. ویرایش علمی و ادبی در سه زبان: آذری، فارسی، عربی

10. ویرایش فنّی در سه زبان: آذری، فارسی، عربی

11. تهیه ی چارچوب و ساختار طرح پژوهشی در عرصه های مختلف علوم اسلامی

12. مقدمه نگاری و مدخل نویسی

13. نگارش و تحریر ادبی در سه زبان: آذری، فارسی، عربی

14. طرح سؤال و خودآزمایی

15. مصدریابی و مستندسازی

16. تقویم نصّ متون آذری، فارسی، عربی (اعمّ از نثر و نظم)

17. تنزیل هوامش در تصحیحات علمی

18. نسخه شناسی و نسخه پژوهی

19. اعراب گذاری متون عربی

20. تعلیقه نگاری و بیان نویسی

21. نتیجه یابی و تحلیل

22. تلخیص و گزیده نگاری

23. استخراج فهارس فنّی و علمی - پژوهشی در طرح های مختلف

24. حلّ اشکالات طرح ها و پاسخ به پرسش های تحقیقی و پژوهشی

25. استنساخ نسخه های خطّی

26. تایپ از روی نسخه های خطّی توسّط تایپیست های مجرّب

27. تایپ معمولی توسّط تایپیست های مجرّب

28. اعمال اصلاحات توسّط تایپیست های مجرّب

29. مقابله و تطبیق نسخه های خطّی توسّط مقابله گران مجرّب و کارآزموده

30. صفحه آرایی حرفه ای توسّط افراد مجرّب