نهج البلاغه

پژوهش های نوین پیرامون «نهج البلاغه»

باسمه تعالی

پژوهش های نوین پیرامون «نهج البلاغه» - 1

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه: حمید احمدی جلفایی

«نهج البلاغه» عنوان یکی از مهمترین منابع و مصادر روایی شیعه است که دربردارندۀ فصیح ترین و بلیغ ترین فرمایشات گهر بار مولای متّقیان، امیرمومنان، علی (علیه السلام) از دیدگاه گرد آورندۀ آن می باشد.

 البتّه «مصدر» یا «منبع روایی» نه بدان معنا که صاحب کتاب – یعنی گرد آورندۀ آن – در این کتاب، همچون مصادر اصیل و کهن حدیثی، با آوردن سلسله اسناد و طرق، روایات نقل  شده را به امام معصوم (علیه السلام) برساند؛ بلکه مؤلّف این کتاب، از میان مصادر حدیثی موجود در زمان خود، با هدف گزینش فرمایشات فصیح و بلیغ آن حضرت(علیه السلام)، احادیثی را برگزیده و آن ها را بدون ذکر مأخذ  و سند هر کدام، آورده است.