پژوهش های برگزیده از اساتید و پژوهشگران نمونه

توجه:

این سایت، در راستای حمایت از پژوهش های اسلامی و به ویژه معرّفی و تقویت بهترین پژوهش های صورت گرفته، از پژوهش ها و تحقیقات پژوهشگران، اساتید، طلّاب و دانشجویان محترم، در قالب مقاله های علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی مروری، تخصصی، مقالات دانشجویی، و پیش پژوهش ها، در راستای مطالعات علوم اسلامی، پشتیبانی می کند.

مقالات پس از دریافت، مورد ارزیابی قرار گرفته و نکات اصلاحیِ لازم، اعلام و در صورت کم بودنِ اصلاحات، توسّط گروه پژوهشی میثاق، اعمال خواهد شد.

حجم مقالات ارسالی در رده های پژوهشی تا 35 صفحه، و درسایر رده ها تا 70 صفحه، قابل پذیرش است.

تصحیح رساله های خطّی نیز به شرط مراعات اصول علمی تصحیح و برخورداری از مقدّمه ی علمی لازم، تعلیقات و حواشی، تقویم متن موفّق، مستندسازی علمی، کتابشناسی تحقیق و به ویژه معرفی دقیق نسخه های خطّی، جزء آثار علمی - پژوهشی محسوب می شوند، که پس از ارزیابی، ضمن انعکاس در فضای سایت، در جهت راه کارهای چاپ و نشر آن، راهنمایی ها و پشتیبانی های ممکن، انجام خواهد گرفت.

همه ی آثار و مقالات، بایستی تحت برنامه ی word تنظیم شوند.

فایل مقالات و آثار، یا از طریق ایمیل معرفی شده در بخش «ارتباط با ما» و یا از طریق پست،  ارسال گردند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی گفتاری، با شماره تماس های اعلام شده از ناحیه ی شما، تماس گرفته شده و هماهنگی های لازم، صورت خواهد گرفت.

شرایط پذیرش آثار و مقالات

پایگاه پژوهشی میثاق، در راستای حمایت از پژوهش های اسلامی و به ویژه معرّفی و تقویت بهترین پژوهش های صورت گرفته، از پژوهش ها و تحقیقات پژوهشگران، اساتید، طلّاب و دانشجویان محترم، در قالب مقاله های: علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی مروری، تخصصی، مقالات دانشجویی، و پیش پژوهش ها، در راستای مطالعات علوم اسلامی، پشتیبانی می کند.

مقالات پس از دریافت، مورد ارزیابی قرار گرفته و نکات اصلاحیِ لازم، اعلام و در صورت کم بودنِ حجم اصلاحات، توسّط گروه پژوهشی میثاق، اعمال خواهد شد.

حجم مقالات ارسالی در رده های پژوهشی تا 35 صفحه، و درسایر رده ها تا 70 صفحه، قابل پذیرش است.

تصحیح رساله های خطّی نیز به شرط مراعات اصول علمی تصحیح و برخورداری از مقدّمه ی علمی لازم، تعلیقات و حواشی، تقویم متن موفّق، مستندسازی علمی، کتابشناسی تحقیق و به ویژه معرفی دقیق نسخه های خطّی، جزء آثار علمی - پژوهشی محسوب می شوند، که پس از ارزیابی، ضمن انعکاس در فضای سایت، در جهت راه کارهای چاپ و نشر آن، راهنمایی ها و پشتیبانی های ممکن، انجام خواهد گرفت.

همه ی آثار و مقالات، بایستی تحت برنامه ی word تنظیم شوند.

فایل مقالات و آثار، یا از طریق ایمیل معرفی شده در بخش «ارتباط با ما» و یا از طریق پست،  ارسال گردند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی گفتاری، با شماره تماس های اعلام شده از ناحیه ی شما، تماس گرفته شده و هماهنگی های لازم، صورت خواهد گرفت.

 

شرط 1 متن

مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

شرط 2 متن

مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

برجسته 2

متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن