اعتبار سنجی متون دعایی

بررسی دعا .1

(1)
بررسی اعتبار متنی و سندی دعای سلامت امام زمان (ع)

حمید احمدی جلفایی

 

پیشگفتار

دعای سلامت امام زمان (ع) در منابع مختلف حدیثی شیعه، با اندکی تفاوت در الفاظ، عمدتاً  به چهار طریق، وارد شده است:
اوّل: کتاب کافی، به نقل از محمّد بن عیسی از صالحان (معصومان). ظاهراً بین کلینی و محمد بن عیسی راویانی وجود دارند که به قرینه، حذف شده اند؛ و آن ها عبارتند از: احمد بن محمد، ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال و ابو جعفر محمد بن عیسی یقطینی.
دوّم: کتاب اقبال اثر سید بن طاووس، از جماعتی از اصحاب خود، از جمله ابن ابی قرّه و او به اسنادش از علی بن حسن بن علی بن فضال و او از محمد بن عیسی بن عبید، و او به اسنادش از معصومان (ع).
سوم: کفعمی در المصباح و البلد الامین، بدون سند.
چهارم: کفعمی در البلد الامین، تحت عنوان دعای کنز العرش، به طور مرسل از پیامبر (ص).
با بررسی این طرق، به این نتیجه می رسیم که: دو طریق اول، صحیح هستند، امّا دو طریق، ضعیفند.

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، سلسله مباحث مربوط به اعتبار سنجی متون دعایی و نقد و بررسی متون آن ها، با هدف شناخت دعاهای معتبر از نامعتبر، عرضه خواهد شد.