پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، سلسله مباحث مربوط به اعتبار سنجی متون دعایی و نقد و بررسی متون آن ها، با هدف شناخت دعاهای معتبر از نامعتبر، عرضه خواهد شد.

Tags: اعتبار اعتبارسنجی دعا متون