راوی پژوهشی

راوی شناسی 1

 پژوهشی پیرامون اسناد و راویان کتاب «الفقیه» - 1

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه: حمید احمدی جلفایی

 در میان پژوهشگران علوم حدیث، تردیدی نیست که بررسی و ارزیابی «اعتبار سندی هر حدیث و روایتی»، در فرایند «ارزیابی مطلق اعتبار و ارزش صدوری آن حدیث»، بسیار ضروری، بلکه به عنوان نخستین گام در فرایند مذکور، به شمار می رود.

اگر چه از روزگاران گذشته، بسیاری از حدیث پژوهان و علمای اسلامی، به دلایلی، گونه های خاصّی از احادیث را از ضرورت بررسی سندی، معاف دانسته و کوشیده اند تا دایرۀ احادیث قابل استناد را هر چه بیشتر بگسترند؛ که از این رو گاه به نظریّه هایی همچون«تسامح در ادلّۀ سنن» و مانند آن، رأی داده؛ و گاه پا به حریم افراط آشکار نهاده و از «اعتبار مطلق برخی کتاب های حدیثی» یا «اعتبار مطلق روایات برخی راویان» و مانند آن، دم زده اند، تا آنجا که اوج «خوش گمانی افراطی به حدیث» موجب پیدایش مکاتب اخباری گشته؛ اما با وجود همۀ این مباحث، امروزه در میان حدیث پژوهان شیعه و اهل سنّت ضرورت «بررسی سند احادیث»، به عنوان نخستین گام  در «ارزش گذاری صدوری اخبار و احادیث» قابل دفاع است.