نقد علمی روضه و مقتل

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، برخی روضه ها و مدّاحی ها و نسبت های بی اساسِ در مورد اهل بیت (علیهم السلام) در طی فرایند اعتبار سنجی سندی و متنی، به نقد کشیده خواهد شد.