روضه های مستند

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، در مقابل نقد برخی روضه ها ومّداحی های بی اساس، سعی در طرح و ارائه ی مدّاحی ها و روضه خوانی مستند، به  عمل آمده و به همه ی خادمان روضه خوان و مدّاحان اهل بیت (علیهم السلام) عرضه خواهد شد.