معرفی فهرست کتابخانه های خطّی

فهرست کتابخانه های خطّی جهان در حوزۀ مطالعات اسلامی (1)

(1)

کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد مقدّس)

نویسنده: حمید احمدی جلفایی

آغاز سخن
از آن جا که یکی مهمترین منابع اطّلاعاتی در فرآیند تصحیح متون کهن ، شناسایی نسخه های خطّی این آثار است، روشن است که: آشنایی کارآموزان و دانش پژوهان این عرصه با کتابخانه های خطّی دنیا و فهرست نامه های هر کدام از آن ها ، بسیار ضروری است. در این بخش از پژوهش های پایگاه پژوهشی میثاق، در هر دوره، با یکی از کتاب خانه های خطّی دنیا و فهرست نامه یا فهرستوارۀ آن آشنا خواهیم شد.