آشنایی با مصحّحان

آشنایی با مصحّحان [ طبقات المصحّحین ]

(1)

میرزا محمد بن عبد الوهّاب قزوینی [ 1256 – 1328 ش]

نویسنده: حمید احمدی جلفایی

 

پیشگفتار

در فرآیند بررسی تاریخی دانش تصحیح متون، نگارنده، دورۀ آغاز تصحیح روشمند به شیوه های رایج در دو قرن گذشته را که همزمان در غرب و شرق  با تأیید پذیری از همدیگر رواج یافته و مطابق آن، این دانش با کمک از برخی تحوّلات اقتصادی و صنعتی مثبت، وارد عرصۀ جدیدتری شده، دورۀ « رشد شکوفایی تصحیح » نام نهاده ام.
این دوره عمدتأ 150 تا 200 سال گذشته را شامل می شود که دانش و فنون تصحیح، به ویژه تصحیح انتقادی، وارد عرصۀ جدیدی شده است.
مرحوم «میرزا محمد بن عبد الوهّاب قزوینی» را به حق می توان جزء طلایه داران این دوره از ادوار تاریخی تصحیح در جهان اسلام، به شمار آورد، که البتّه تلاش ها و زحمات او متناسب با سال های آغازین این دوره است. هنر ممتاز این شخصیبت ماندگار، احیا و راه اندازی این نهضت ارزشمند در عرصۀ کتابشناسی و تحقیق و تصحیح و احیای آثار است. وی جز اوّلین ها در این عرصه به شمار می رود و توانسته در سایۀ تلاش های مستمرّ و مسافرت ها و ایجاد ارتباط های مداوم با کشورهای مختلف دنیا، به ویژه با جهان غرب و انواع متشرقان، در این زمینه، خدمت های شایانی را به میراث خطّی ایران و اسلام، بنماید.

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، سلسله نوشته های مرتبط با شناخت مصحّحان موفّق جهان اسلام، عرضه  خواهد شد. مصحّحان محترم می توانند خلاصه ای از بیوگرافی علمی خود را جهت معرّفی، به خطوط ارتباطی سایت، ارسال نمایند.