نسخه های برتر آثار اسلامی

نسخه های خطّی برتر

                 (1)

کتاب الکافی / اثر ثقة الاسلام  کلینی (ت 329 ق)

پژوهشگر و نویسنده:  حمید احمدی جلفایی

 

پيشگفتار

كتاب "الکافی" معروف‏ترين اثر ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی رازی (ت 329 ق) از پرآوازه ‏ترين محدّثان سدۀ چهارم است كه نخستین کتاب از كتاب‏هاى چهارگانۀ ممتاز در عرصۀ استنباط نيز به شمار مى‏ رود.
این کتاب ، دربردارندۀ 15413 حدیث اصلی و بالغ بر 337 حدیث ضمنی ، در قالب سه بخش کلّی : اصول، فروع و روضه است، که هر بخشی خود دربردارنده، کتابهای متعدد می باشد.
در مجموع، 35 کتاب و در دو بخش اول و دوم 2271 باب ، آمده و بخش سوم ، باب بندی خاصّی ندارد.
بخش اصول کتاب، حاوی احادیث اعتقادی و کلامی و تاریخ معصومان و مانند آن، و بخش فروع ، دربردارندۀ احادیث فقهی، و بخش روضه شامل احادیث پراکنده در موضوعات مختلف اخلاقی، تاریخی، اعتقادی و مانند آن است.
کتاب، شامل خطبه ای است که مؤلّف در آن ، به انگیزۀ خود از تألیف این اثر و برخی شیوه های خود پرداخته است. وی در آنجا خاطر نشان کرده که : این اثر را در جهت خواستۀ شخصی از برادران دینی اش که امور بر او مشکل شده و در تشخیص روایات مختلف صحیح و ناصحیح درمانده شده بود و از محضر وی کتاب جامعی را در خصوص احکام و نظرات اسلامی در همۀ ابعاد زندگی خواستار بوده، نوشته است (خطبۀ کتاب) .
نام این شخص، معلوم نیست، امّا احتمال داده شده که نام او "محمّد بن احمد بن عبد اللّه بن قضاعة صفوانی" یا "محمّد بن نعمانی" بوده باشد (پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص 470).