تفسیر عمومی

تفسیر عمومی 2

                                                  ادامۀ تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد                     استاد جواد فاضل بخشایش 

6- اهدنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ         

  [ پروردگارا !] ما را به راه راست هدایت فرما

 نعمت هدایت به راه راست

 پس از اظهارتسلیم در برابر پروردگار و وصول به مرحلۀ عبودیّت و استعانت و استمداد از ذات پاک او ، نخستین تقاضا و خواهش بنده ازپروردگار خویش این است که او را به راه راست ، راه پاکی و نیکی ، راه عدل و داد و راه ایمان وعمل صالح ، هدایت فرماید تا خدایی که همۀ نعمت ها را به او ارزانی داشته ، نعمت هدایت را نیز برآن بیفزاید.(تفسیرنمونه ج1،ص45)

تفسیر عمومی 1

تفسیر سورۀ حمد

استاد جواد فاضل بخشايش

 

پيشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم.
بي هيچ شكي، خالق هستي، حكيم است و محال است كه از وي كاري عبث و بيهوده و بي هدف، صادر شود، بنابراين خلقت به طور عموم كه كار اوست و خلقت انسان به طور خصوص كه شاهكار اوست، بي هدف و خالي از غرض نيست و غايتي دارد، و همان طوري كه از آيات و روايات بر مي آيد، هدف از خلقت غير انسان، اين است كه زمينه چينی شود تا انسان به كمال برسد. و هدف آفرينش انسان، رسيدن به مقام عبوديّت و بندگي پروردگار هستي با تمام مراتبي كه دارد مي باشد. و چه زيبا اين دو هدف را سعدي شيرين سخن، به نظم كشيده است:
                                 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند     تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري