آداب و سنن اسلامی

آداب و سنن اسلامی (1)

1. آداب خوردن و آشامیدن

نویسنده: سید مجتبی صحفی

پیشگفتار

در آموزه های اسلامی، بهره مندی انسان از همة نعمت های مادّی و معنوی خلقت، برخلاف مکاتب و دیدگاه های مادّی، بر اساس یک سری اهداف تکاملی بنا نهاده شده است. از آن جمله، شناخت خداوند به عنوان صاحب همة نعمت ها و موهبت ها و به یاد او بودن، همچون سپاس و شکرش، یکی از مهمترین خواسته های الهی از انسان بر سر سفرة طبیعت بوده است.
به این منظور، اسلام و تعالیم ارزشمند آن، به منظور حفظ این اهداف و آرمان های تکامل-بخش، در همۀ مراحل زندگی انسان مؤمن، یک سری آداب و سنّت های خاصّی را طرح ریزی کرده که علاوه بر همسویی آن ها با سلامت جسم و روح انسان، در این راستا نقش مهمّی را ایفا می کنند. می توان گفت: هیچ عرصه ای وجود ندارد که در آن جا دین مقدس اسلام، به همین منظور حضور هدفمند نداشته و سعی در اصلاح رفتارهای فردی و جمعی مؤمنان نداشته باشد. در عرصة خوردن و آشامیدن گرفته، تا همبستر شدن، تخلّی رفتن، مسواک زدن، معاشرت، عیادت همدیگر، خوابیدن و مانند آن.
دامنة آداب و سنّت های ارزشمند اسلامی چنان گسترده است که جمع آوری توصیه ها و متون مربوط به هر کدام، نیازمند طرحی مفصّل در حدّ چند جلد کتاب است. ما در این جا به تناسب فضایی که پایگاه پژوهشی میثاق در اختیارمان نهاده، در هر دوره با آداب و سنن ارزشمند اسلامی در یک عرصه از عرصه¬های زندگی بشر، آشنا خواهیم شد.

1.    خوردن و آشامیدن

در متون اسلامی، دربارة آداب غذا خوردن و آشامیدن، نکته های بسیار مهم و طلایی، خطاب به همة مؤمنان داده شده که خوشبختانه هر از گاهی توسّط اندیشمندان و محقّقان عرصه های مختلف پزشکی و علوم اجتماعی، حقانیّت آن ها مورد اثبات قرار گرفته است. رعایت این آداب، نه تنها موجب سلامت جسم و روح انسان می گردد، بلکه او را در راستای برخی اهداف تکاملی خلقت، همچون تقویت حضور عبد در محضر مولای خود، تقویت روحیة سپاستمندی و مانند آن، یاری شایانی می نماید.