مهمترین پرسش در تقلید

 

پرسش (1) :

اگر کسی ،مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد،حکم آن چگونه خواهد بود ؟

پاسخ 27 مرجع تقلید شیعه

 

1-    آیت الله سید حسین بروجردی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی اعمال او صحیح است که ، با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده ، یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند، مطابق  باشد یا از راه دیگری بفهمد که به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است.(توضیح المسائل ، ش 14)
2-    آیت الله سید روح الله موسوی خمینی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی اعمال او صحیح است که، بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد .(توضیح المسائل ، ش 14)
3-    آیت الله خویی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، سپس از مجتهدی تقلید نماید ، در صورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم نماید ،آن اعمال صحیح است، و الّا محکوم به بطلان است .(توضیح المسائل ، ش 14)

4-    آیت الله سّید محمّد رضا گلپایگانی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی صحیح است که، مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده، به قصد قربت آنرا بجا آورده باشد و راه بدست آوردن مطابق شدن آن با واقع، این است که یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده یا آنکه مطابق فتوای مجتهدی که فعلا وظیفه اش تقلید از اوست واقع شده باشد.(توضیح المسائل،انتشارات اسلامی ش 14)
5-    آیت الله اراکی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی اعمال او صحیح است که ، بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد .(توضیح المسائل سیزده مرجع، انتشارات اسلامی ، ش 14)
6-    آیت الله بهجت(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی اعمال او صحیح است که،  بفهمد به وظیفه واقعی خود  رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند ، مطابق باشد و عباداتی را که قبلا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.(توضیح المسائل ، ش 9)
7-    آیت الله منتظری(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، در صورتی صحیح است که به تکلیف واقعی خود عمل کرده باشد یا اعمالش مطابق فتوای کسی باشد که وظیفه اش تقلید از او را داشته ، اعمال او صحیح است ، و اگر اعمال خود را بنحوی که نزدیک به احتیاط در فتوایی که تقلید از آن واجب بوده انجام دهد ، در آن صورت نیز اعمال او صحیح است .(توضیح المسائل عربی ،ش 15، ترجمه از نگارنده )
8-    آیت الله شیخ جواد تبریزی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ، سپس از مجتهدی تقلید نماید، در صورتی که آن مجتهد به صحّت اعمال گذشته حکم نماید ،آن صحیح است و الّا محکوم به بطلان است .(توضیح المسائل ، ش 14)
9-    آیت الله فاضل لنکرانی(ره):
اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند، در این صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرده است انجام داده، آن عبادات صحیح است ؛ و در غیر این صورت واجب است به مقداری که یقین به فوت آن دارد  قضا کند ، البته در صورتی که ،مرجع تقلید فعلی او قضا را واجب بداند، و احتیاط مستحب این است که بمقداری قضا کند که علم به برائت ذمه پیدا کند.(توضیح المسائل ، ش 15)
10-    آیت الله مدنی تبریزی(ره):
اگر مکّلف اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال او صحیح است که با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد .(توضیح المسائل ،ش 14)
11-    آیت الله سیّد علی خامنه ای (مقام معظّم رهبری):
اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحت است.(اجوبه الاستفتائات ، سوال 7)
12-    آیت الله سید علی سیستانی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید نماید در صورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم نماید آن اعمال صحیح است  و الّا محکوم به بطلان است .(توضیح المسائل، ش 4)
13-    آیت الله موسوی اردبیلی:
هرگاه کسی مدتی  اعمال خود را بدون تقلید انجام داده ،سپس تقلید کند اگر اعمال سابق ،مطابق  فتوای این مجتهد باشد ،صحیح استو گر نه باید اعاده کند،همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید نموده .(توضیح المسائل ، ش 14)
14-    آیت الله مکارم شیرازی:
هر گاه کسی مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده ،سپس تقلید کند اگر اعمال سابق مطابق فتوای این مجتهد باشد، صحیح است و گر نه مرجع خود را درباره آن سوال کرده و مطابق آن عمل می کند؛ همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید  نموده.                                                                                                                           (توضیح المسائل مراجع ، سیزده مرجع انتشارات اسلامی،شمارۀ مسئله 14)
15-    آیت الله جوادی آملی:
اگر کسی بدون تقلید، اعمال دینی را انجام دهد ، در صورتی می تواند به آنها اکتفا کند که، بفهمد مطابق با واقع یا موافق با احتیاط یا مطابق فتوای مرجعی بوده که وقت عمل لازم بود طبق فتوای او عمل کند یا اکنون لازم است موافق با او عمل نماید . (توضیح المسائل، ش 14)
16-    آیت الله صافی گلپایگانی:
اگر کسی مدتی بدون تقلید عمل کند در صورتی  صحیح است که، مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده ،به قصد قربت آن را بجا آورده باشد و راه بدست آوردن، مطابق شدن آن با واقع این است که ، یا بعدا علم پیدا کرده که مطابق واقع بوده ، یا آنکه مطابق فتوای مجتهدی که فعلا وظیفه اش تقلید از اوست، واقع شده باشد.(توضیح المسائل، ش 14)
17-    آیت الله  مظاهری :
اگر مکلف اعمال خود را بدون تقلید انجام داده است باید از آن به بعد از یک مجتهد جامع الشرایط زنده تقلید کند و اعمال گذشته را حمل بر صحّت کند .(توضیح المسائل ، ش 16)
18-    آیت الله شیخ محمد ابراهیم جناتی:
اگر کسی از مجتهدی تقلید کرده، ولی پس از مدتی معلوم شد که وی دارای شرایط نبوده ،این مقلّد همانند کسی است که اصلا تقلید نکرده ، اگر اعمالش مطابق با فتاوای مجتهدی که واجد شرایط است بوده، صحیح است ولی اگر مطابق با فتاوای او نبوده ، باید آن اعمال  را به مقداری که یقین دارد قضا نماید.                                                                                                                                                                                                               (توضیح المسائل، ش 9)
19-    آیت الله سیّد محمد صادق روحانی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال او صحیح است که، با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند ، مطابق باشد یا از راه دیگری بفهمد که به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است ، یا احتمال بدهد که حین عمل رعایت وظیفه اش را ولو به احتیاط نموده .(توضیح المسائل ، ش 13)
20-    آیت الله وحید خراسانی:
مکّلفی که مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، در صورتی که مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که فعلا وظیفه اش تقلید از اوست صحیح است .(توضیح المسائل، ش 14)
21-    آیت الله صانعی:
اگر جاهل قاصر، مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده باشد ، در صورتی اعمال او صحیح است که، بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است ، یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده مطابق باشد و چنانچه با وظیفه واقعی یا فتوای آن مجتهد مطابق نباشد ، احتیاط در قضای آن اعمال است، بلکه در برخی موارد لازم است و در مسئله تفصیل است .(توضیح المسائل ، ش 16)
22-    آیت الله سبحانی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ،سپس تقلید کند در صورتی اعمال سابق او صحیح است که مطابق با واقع باشد که اکنون از او تقلید می کند و گر نه اعاده کند .(توضیح المسائل ، ش 10)
23-    آیت الله سید موسی شبیری زنجانی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن از مجتهدی تقلید نماید ، در صورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند،آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند محکوم به بطلان است و چنانچه نسبت به صحّت آن اعمال احتیاط کند مکلف به وظیفه احتیاطی عمل می کند . (توضیح المسائل ، ش 14)
24-    آیت الله گرامی:
اگر کسی بدون تقلید عمل کند  در صورتی صحیح است که مطابق با واقع انجام داده است و اگر عبادت بوده و قصد قربت آن را بجای آورده باشد و راه بدست آوردن مطابقت با واقعا این است که، یا بعدا علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده، یا آنکه مطابق فتوای مجتهدی که فعلا وظیفه اش تقلید از اوست واقع شده با شد .(توضیح المسائل ،ش 19)
25-    آیت الله نوری همدانی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد مگر عمل را طوری انجام داده باشد که از گفته آنان به احتیاط نزدیکتر باشد که در این صورت هم صحیح است.(توضیح المسائل مراجع، سیزده مرجع، انتشارات اسلامی ، ش 14)
26-    آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی:
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید نماید، در صورتی که آن مجتهد به صحّت اعمال گذشته حکم نماید،  آن اعمال صحیح است و الّا محکوم به بطلان است.(توضیح المسائل، ش 14)
27-    آیت الله شیخ قربانعلی محقق کابلی :
هرگاه بداند مدتي درعباداتش بدون تقليد بوده، اما مقدار زمان آن را نداند، پس اگر اعمال گذشته او مطابق با واقع، يا بافتوا ي مجتهدي كه وظيفه اش، رجوع به او بوده و يا با فتواي مجتهدي كه فعلاً رجوع كرده است بوده، حكم به صحّت آن ميشود، و امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد، در اين صورت فرق است بين عبادات موقته، و غير موقته، كه در اول بعد از خروج وقت قضا لازم نيست، واما در دومي و يا اوّلي قبل ازخروج وقت، اعاده لازم است، زيرا اشتغال يقيني برائت يقينيه لازم دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه، اعاده اش لازم است، تا يقين به برائت پيدا كند. و اگر علم داشته باشد كه اعمال گذشته،موافقت با واقع و يافتواي مجتهدي كه از او  بايد تقليد مي كرد نداشته، و امر دائر باشد بين اقل و اكثر، مقتضاي احتياط اين است، كه مقداري قضاء انجام دهد، تا اطمينان به برائت ذمّه پيدا كند، اگرچه اكتفأ به مقدارمتيقّن، بعيد  نيست. (  توضیح المسائل ، ش 43)                                                                                                                                      

 

Tags: احکام شرعی مراجع تقلید