آموزش تجوید و قرائت

آموزش گام به گام تجوید و روخوانی قرآن کریم (1)

درس اول

آشنایی با الفبای زبان عربی

استاد: زهرا نعمتی تبریزی

آغاز سخن

از آن جا که به اعتقاد مسلمانان، قرآن، بهترین و مطمئن ترین کتاب آسمانی هدایت است و تنها سخنی است که از جانب خالق حکیم، به صورت منظّم،برای هدایت همه ی انسان ها تا روز قیامت فرستاده شده است، روشن است که برای چنین کتاب عزیز و گران مایه ای، بندگان راستین الهی، باید بیشتر و بیشتر وقت صرف کرده و آن را بهتر بشناسند و معارف آن را بهتر دریابند.
نخستین گام در عزیز شمردن این کتاب، آن است که: هر مسلمانی، ابتدا قراءت و روخوانی آن را خوب بیاموزد و بتواند هر از گاهی، سری به این اقیانوس معارف و سر چشمۀ زلال حقایق بزند، تا هم ادب قرآن و حقّ مسلمانی را به خالق قرآن، نشان دهد و هم شعاعی از انوار قرآنی، بر دل او تابیده و جان وایمانش را جلا ببخشد.
متأسّفانه برخی از گویندگان، مردم را از قرآن و قراءت و تجوید آن می ترسانند و چنین اظهار می کنند که خواندن درست قرآن ، کار هر کس نیست. امّا روشن است که قرائت قرآن و تجوید و نیکو ادا کردن کلمات، یک مسئلۀ نسبی است و همه آن هایی هم که آن را آموخته اند، باز در مقایسه با هم، قوی و ضعیف دارند، امّا یک حدّأقل هایی در قراءت و روخوانی و تجوید قرآن است که هر کس به قدر تلاش و همّت خود می تواند آن را بیاموزد و در خواندن قرآن به کار ببندد.
و این کار، کار چندان دشواری نیست و به نظر ما،هر کسی که آموزش های ابتدایی حدّأقل تا سوم راهنمایی را داشته باشد، قطعاً می تواند آموزش های مربوط به قرائت قرآن و تجوید را خوب آموخته و به کار ببندد؛ بلکه بعد از مدّتی خودش در این زمینه، استاد شود.
به هر حال، روخوانی و تجوید نیکوی قرآن، از جمله آداب قرآنی است که هم خود قرآن کریم و هم معصومان دین به آن سفارش کرده اند و یاد گیری آن و به کار بستنش، پاداش قرائت و نورانیّت آن را در دل های مؤمنان، چندان برابر می کند.
در این فرصت کوتاهی که سایت پژوهشی میثاق در اختیار ما قرار داده، بنا بر آن است که در هر دوره، مطالبی را در این راستا به همۀ علاقمندان به قرآن کریم، به ویژه بانوان مسلمان، ارائه کنیم و مطمئن هستیم که اگر مطالب گفته شده، خوب مطالعه شود و تا دورۀ بعد، در هر روز، در یک صفحه از قرآن، به همراه قرائت آن، مورد دقّّت قرار گیرد، مخاطب را کاملاً به نتیجۀ مطلوب، خواهد رساند و بدون آن که فشار و زحمت چندانی را در این آموزش، احساس کند، پس از مدتی، دوره به دوره، به صورت کامل، با تجوید و روخوانی نیکوی قرآن، آشنا خواهد شد.
اولین قدم برای آشنایی با قرآن و بهره مندی از معارف عمیق و زیبا و کارساز آن، آشنایی با حروف و برخی قوانین ابتدایی دستور زبان عرب است.