آشنایی با نو مسلمانان

پروفوسور کید.آل.مور

پروفوسور کید.آل.مور  

به کوشش: زهرا اژدری

کید. آل. مور   ( Keith L. Moore ) فرزند جیمرا . اچ . مور متولد پنجم اکتبر 1925 ، کالبدشناس و استاد دانشگاه تورنتو کانادا ،وی رئیس پیشین انجمن کالبدشناسی کانادا ، رئیس آناتومی بالینی آمریکا ، جانشین رئیس مرکز علوم پزشکی در دانشکده پزشکی و صاحب کرسی کالبدشناسی در سالهای 1976 تا 1984 . م بوده است.

خانم مریم احمدی

 خانم مریم احمدی، تازه مسلمان کره‌‌‌‌ای (نام پیشین: ماریا ویرجینیاوی)

(برگرفته از: مجله پیام زن . سال 7 ش 11 ص40)

به کوشش: زهره زارع

خانم ماریا ویرجینیاوی، هم اکنون به تدریس مشغول می باشد. در یک ظهر گرم، به قصد مصاحبه به منزلشان رفتیم و اسلام واقعی را از زبان خودشان شنیدیم؛ در حالی که ۲ دختر ۹ و ۷ ساله ایشان با چادرهای زیبایی که بر سر داشتند، در کنار مادر بودند و پسر ۶ ماهه وی نیز در گوشه و کنار اتاق مشغول بازیگوشی بود.