حکایت سوم برای نوجوانان

(3)

داستانی از عفو و گذشت رسول اسلام (ص)

علی تسلیمی

 

یک زن یهودی در جریان خیبر که در سال هشتم هجری واقع شد،غذایی از گوشت دست گوسفند تهیهّ کرده  وآن را مسموم نمود و  به
رسول خدا (ص) خورانید و اثر آن غذای مسموم گاهی ظاهر می شد تا آن که سرانجام آن  حضرت بر ا ثر مسمومیت ، بیمار و
بستری شده و از دنیا رفت.
قبل از آن که از دنیا برود، آن زن یهودی را دستگیر کرده، نزد رسول خدا (ص) آوردند، پیامبر (ص) به او فرمود:« چرا چنین کاری انجام دادی؟»
زن گفت: با خود گفتم: اگر واقعاً پیغمبر باشد، به او زیان نمی رساند؛ و اگر پادشاه باشد، مردم را از دست او آسوده خواهم کرد.
رسول خدا(ص) وقتی این سخن را از آن زن شنید، او را مجازات نکرد و بخشید.

[ترجمه اصول کافی، ج 2، ص108، ح 9]