اسلام و موسیقی

فقه موسیقی

(1)

نگاهی به تطوّر دیدگاه های اندیشمندان اسلام دربارۀ غنا و موسیقی

نویسنده و پژوهشگر: حمید احمدی جلفایی

پیشگفتار
« موسیقی » و « آواز » دو موضوع مهم از موضوعات فقه اسلامی است که از سده های نخستین صدر اسلام از سوی غالب اندیشمندان اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دامنۀ نزاع و اختلاف نظر در این عرصه، در هر دوره ای قابل توجّه بوده است.
به ویژه در قرون اخیر و علی الخصوص در نیم قرن گذشته که « علم موسیقی » وارد یک مرحله جدیدی شده و با توسعه روز افزون آن در همۀ عرصه های حیات بشری، همراه است، این مسأله در کتاب ها و رساله های فقهی و استنباطی فقهای اسلام ، از پرچالش ترین موضوعات فقهی به شمار می رود.
البتّه دو واژۀ « موسیقی » و « آواز » عین الفاظی نیستند که در اخبار و آثار اسلامی یا نوشته های فقهی آمده باشند، بلکه کلمات دیگری مثل « غنا » ، « مغنّیه » ، « ترنّم » ، « نیاحت » ، «آلات لهو» و مانند آن و نیز برخی مصادیق آلات موسیقی، واژه هایی هستند که در منابع دینی اصلی از آن ها یاد شده، و به همین خاطر، در راستای تطبیق این الفاظ بر موسیقی و آوازه خوانی متعارف در هر یک از دوره ها، باز دامنۀ نزاع و اختلاف نظر، وسیع تر و پیچیده تر شده است.

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، سلسله پژوهش های مرتبط با «موسیقی از نظر اسلام» عرضه خواهد شد.