اسلام و مهارت های تربیت فرزند

اسلام و تربیت فرزند 1

مهارت های تربیت فرزند از منظر اسلام (1)

نویسنده : حمید احمدی جلفایی

پیشگفتار
از توصیه های آسمانی که بگذریم، در آمال و آرزوهای هر انسانی، تربیت شایستۀ فرزندان، به عنوان یکی از مهم ترین آرزوها، چه به صورت نهفته و چه عیان، وجود دارد.
هر انسانی دوست دارد فرزندش به صورت شایسته، تربیت شود، اگرچه معیارهای شایستگی از دید هر کس ، بسته به نوع آرمان ها و ارزش ها و باورهای اعتقادی، متفاوت هستند.
بلکه تربیت شایستۀ فرزندان، در جهان امروزی، یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان و متولّیان تربیتی در هر جامعه ای و نیز همه ی پدران و مادران، به ویژه در جوامع ارزشی و دینی است.
 البتّه ما معتقد به سیاه نمایی زمان، در گذر از مسیر پر پیچ و خم رشد و ترقّی نیستیم؛ بلکه معتقدیم حتّی بسیاری از پارامترهای فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی در طول زمان و درطی فرآیند رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، بهتر نیز شده است. به ویژه در پی افزون شدن آگاهی اجتماعی انسان ها و رشد عقلانیّت در عموم جوامع، نباید در کنار آسیب شناسی این موضوع، از ارمغان ها و برکات اعتقادی و اخلاقی آن غافل شد.