اسلام و زن (1)

مقام و منزلت زن در اسلام

حمید احمدی جلفایی

پیشگفتار

 

«اختلاف جنسی» مسأله ای است که بدون استثنا در میان غالب گونه های آفرینش الهی، در شکل ها و قالب های متفاوت، وجود دارد.  حتّی بسیاری از جمادات و نباتات نیز به نوعی در فرایند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها در چرخۀ  تولید، نقش نر و ماده را ایفا می کنند. از آن¬ها که بگذریم،  همۀ جانداران روی زمین، اعمّ از انسان و چهارپایان اهلی و وحشی و پرندگان و خزندگان، چه آن هایی که در خشکی زندگی می کنند و چه آبزیان، همگی و همگی، در گونۀ خود، نر و ماده دارند و این اختلاف در جنس است که به بقای نسل آن ها در روی زمین، انجامیده است.
بنابراین، طبیعی است در میان انسان¬ها نیز به عنوان برترین موجود خلقت از منظر اسلام، این مسأله وجود دارد و از آن به عنوان «زن» و «مرد» یاد می شود.
«بقای خلقت» یا «بقای نسل» چیزی است که در سیستم آفرینش، حدّأقل تا زمان معلومی که خداوند متعال برای هر یک از گونه های خلقت در نظر گرفته، از آن گریزی نیست. هر چند که خداوند متعال می توانست بقا را به غیر قواعد طبیعی پیوند داده و در گرو نکاح و زاد و ولد، قرار ندهد؛ امّا همان گونه که در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات معتبر اسلامی به آن تصریح شده، خواست و مشیّت الهی بر آن قرار گرفته که این فرآیند، مطابق قواعد طبیعی خلقت، به پیش رود و در این خواست و مشیّت الهی، برخی مصالح، پوشیده است؛ امّا به بسیاری از مصالح منطقی دیگر نیز در داده های دینی، اشاره¬هایی شده است، که از رؤوس آن ها می توان به توسعۀ سنّت الهی آزمایش بر اساس اراده و اختیار بشر و فلسفه های آن، پرداخت.